Under-Over

Homepage Soccer matches and odds Best Under Best Over H2H Statistics Under Over History Results

Statistics for under-over 2.5 goals for the teams

At home for the home team and as visitor for the away team

Comp. Home team Under-Over Away team Under-Over Odd Under Odd Over % Under % Over Result
CHLCSKA MOSCOW3-4OuuOOuOMANCHESTER CITY2-2uOOu1.901.6045.4554.552-2
SO2HAMMARBY3-10OOOOuOOOuOuOOOSTERSUNDS FK7-6uOuOOuuuOOuuO--38.4661.544-2
SC2ANNAN ATHLETIC2-1uOuARBROATH1-2OuO--50.0050.000-1
CHLAPOEL3-0uuuPARIS SAINT GERMAIN4-2OuuuuO1.751.7577.7822.220-1
CHLBARCELONA1-3OuOOAJAX3-2OuuOu2.851.2544.4455.563-1
CHLBATE BORISOV-SHAKHTER DONETSK-1.601.900-7
CHLFC PORTO2-2uOuO-1.751.752-1
CHLROMA3-1uuuOBAYERN MUNICH3-0uuu2.001.5585.7114.291-7
CHLFC SCHALKE 042-2uOOuSPORTING CP2-2uuOO1.851.6550.0050.004-3
CHLCHELSEA2-2uOOuMARIBOR-2.601.306-0
AGTWIGAN3-3OuOOuuMILLWALL4-2uuuOOu1.651.8558.3341.670-0
AGTWOLVES3-3uuOuOOMIDDLESBROUGH3-3uOOuuO1.601.9050.0050.002-0
AGTWATFORD2-4OOOuOuNOTTM FOREST3-3OOuuuO1.901.6041.6758.332-2
AGTCARDIFF2-4OuOuOOIPSWICH3-3uOuOuO1.651.8541.6758.333-1
AGTBLACKBURN2-4uOOOOuBIRMINGHAM3-3uuOOOu1.901.6041.6758.331-0
AGTBLACKPOOL3-3OOuuOuDERBY3-3uOuOuO1.851.6550.0050.000-1
AGTBOURNEMOUTH4-2uOuOuuREADING3-3OOuuuO1.851.6558.3341.673-0
AGTBRENTFORD3-3uuOOuOSHEFFIELD WED4-2uOuuOu1.701.8058.3341.670-0
AGTNORWICH3-3OOuOuuLEEDS3-3uOuOuO2.001.5550.0050.001-1
AGTROTHERHAM5-1uuuuuOFULHAM1-5OOOOOu1.751.7550.0050.003-3
AGTCHARLTON4-2OOuuuuBOLTON3-3OOuuOu1.601.9058.3341.672-1
AGTHUDDERSFIELD2-4OuOuOOBRIGHTON5-1uuOuuu1.701.8058.3341.671-1
AG1COLCHESTER2-4OuOOuOCHESTERFIELD1-5OuOOOO1.851.6525.0075.002-1
AG1CRAWLEY TOWN3-3uOOuuOWALSALL3-3uuOOuO1.601.9050.0050.001-0
AG1CREWE0-6OOOOOOPETERBOROUGH3-3uuOOuO2.051.5025.0075.001-0
AG1MILTON KEYNES DONS2-3OuuOOFLEETWOOD TOWN5-1uuuuuO2.001.5563.6436.362-1
AG1BARNSLEY1-4uOOOONOTTS COUNTY4-1uuuuO1.851.6550.0050.002-3
AG1BRISTOL CITY2-4OuuOOOBRADFORD3-3uOuOuO1.801.7041.6758.332-2
AG1DONCASTER3-2OuuuOLEYTON ORIENT3-3OuuuOO1.701.8054.5545.450-2
AG1OLDHAM3-3OuuuOOCOVENTRY3-3OuuOuO1.751.7550.0050.004-1
AG1PORT VALE2-4uuOOOOSCUNTHORPE2-4OuuOOO1.901.6033.3366.672-2
AG1SHEFFIELD UTD2-3OuuOOYEOVIL2-4uOOOuO1.801.7036.3663.642-0
AG1SWINDON TOWN2-3OuuOOROCHDALE1-4OOOuO1.901.6030.0070.002-3
AG1GILLINGHAM3-3uOuOuOPRESTON2-2OuOu1.851.6550.0050.000-1
AG2ACCRINGTON ST3-3uOOuuOHARTLEPOOL3-3uOuOuO1.701.8050.0050.003-1
AG2AFC WIMBLEDON1-5OOOOuOPLYMOUTH4-2uOuOuu1.701.8041.6758.330-0
AG2EXETER3-3uuOuOOWYCOMBE4-2uOuuuO1.601.9058.3341.672-1
AG2CARLISLE3-3uuOOuOBURTON ALBION2-4uuOOOO1.651.8541.6758.333-4
AG2CAMBRIDGE UNITED2-4uOOOuOCHELTENHAM4-2uOuuuO1.651.8550.0050.001-2
AG2LUTON6-0uuuuuuDAGENHAM & RED.2-4OuOOuO1.651.8566.6733.333-1
AG2MORECAMBE3-3OuuOuOYORK4-2uuOuuO1.651.8558.3341.671-1
AG2NEWPORT COUNTY3-3uuuOOOSOUTHEND5-1uuuuOu1.651.8566.6733.331-0
AG2NORTHAMPTON3-3uuuOOOOXFORD UNITED4-2OuuuuO1.701.8058.3341.671-3
AG2PORTSMOUTH4-2OuuOuuSTEVENAGE3-3uuOOuO1.601.9058.3341.673-2
AG2SHREWSBURY3-3OOuuuOBURY3-3uuuOOO1.651.8550.0050.005-0
AG2TRANMERE3-3uOOuOuMANSFIELD3-3uuOOOu1.601.9050.0050.000-0
AFKBARNET3-5uOOOuOuOBRAINTREE4-4uOuOOuOu--43.7556.253-0
STSFALKIRK3-1uuuOLIVINGSTON2-2OuuO--62.5037.500-0
SKTEAST FIFE2-3OOOuuRANGERS3-1uOuu--55.5644.440-2
BR2AMERICA-RN10-5OuOuuOuuuOuuuuOVASCO DA GAMA10-5OuuuuOuOuOuuOuu--66.6733.332-0
BR2OESTE7-8OuuOuOuOOOuuOuOAMERICA MINEIRO10-5uOuuOOuuuuOuuOu--56.6743.331-3
BR2PARANA11-4OuuOuuOuuuOuuuuPORTUGUESA7-8OOOOuuuOuOuuOuO--60.0040.001-0
BR2PONTE PRETA9-6uOOuuuuuuuOOOOuAVAI9-6OuuuuuuuOOOOuOu--60.0040.003-1
BR2SAMPAIO CORREA8-7uOuOOuuOuuOOOuuBRAGANTINO7-8OuOuOOuuuOuOOuO--50.0050.003-0
BRABAHIA11-3OuuuuuuuuuOuOuATLETICO MINEIRO4-10OOOOOuOOuuOOOu1.452.1553.5746.431-1
BR2ATLETICO GOIANIENSE8-7OuuOOuuOOOuuOuuLUVERDENSE10-5uOuuuuOOuOuuOuu--60.0040.003-0
BR2BOA8-7uOOuuuOOOuuuOuONAUTICO RECIFE10-5OOuuOuuOuuuOuuu--60.0040.001-0
BR2JOINVILLE8-7OOuuuuuOOOOuuuOABC10-5uuOuuOuuOuuOuuO--60.0040.003-0
CSALANUS4-2uOuuuOCERRO PORTERO-1.552.001-1
IAPKOBE5-8uOOOOuuuOuOOOKASHIMA5-9OOOuOuOuuOOOuO1.901.6037.0462.960-0
IAPKAWASAKI-F6-8OOuuOuOOuOOOuuTOSU8-6uuOOOuOuuuOuuO1.851.6550.0050.002-0
IAPKASHIWA9-5uuOOuOuuuOuOuuG-OSAKA6-8uuuOOuOOOuOuOO1.801.7053.5746.431-0
IAPNAGOYA6-8OOOOOOOuuOuuuuSENDAI9-5uOOuuuuuOuOuOu1.701.8053.5746.430-0
IAPOMIYA4-10OOOuOuOOuOOOOu-1.601.902-3
IAPURAWA9-5uuOuuuuuuOuOOOKOFU12-2uuuuuuuuOuOuuu1.601.9075.0025.000-0
IAPSHIMIZU7-6uOuuuuuOuOOOONIIGATA8-5OuuOOOuuuuOuu1.601.9057.6942.312-1
IAPFC-TOKYO6-8uOOuuuOuOOOuOOHIROSHIMA9-4uuOuOuuOOuuuu1.651.8555.5644.442-1
IAPC-OSAKA8-6uOuOuuOOuuOuOuTOKUSHIMA4-10OOOOuOuuOuOOOO2.001.5542.8657.143-1
EULMETALIST KHARKOV-LEGIA WARSZAWA0-5OOOOO1.601.900-1
CHLANDERLECHT3-2OuuOuARSENAL2-2OuOu2.001.5555.5644.441-2
CHL-MALMO FF8-6OOOuuuuuOuuOuO2.051.505-0
CHLGALATASARAY1-2uOOBORUSSIA DORTMUND1-3OuOO2.001.5528.5771.430-4
CHLBAYER LEVERKUSEN1-3OOuOZENIT1-4OOuOO1.901.6022.2277.782-0
CHLLIVERPOOL2-2OuuOREAL MADRID1-3OOuO2.151.4537.5062.500-3
CHLΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ-FC BASEL 18931-5OOOOOu1.601.901-0
CHLMONACO4-1OuuuuBENFICA1-2uOO1.552.0062.5037.500-0
CHLOLYMPIAKOS PIRAEUS0-3OOOJUVENTUS3-1uuOu1.552.0042.8657.141-0
BRACORINTHIANS10-4uuuuuOuuOuuuOO-1.452.152-1
BRACRICIUMA9-5OuuuuOOuuuuuOO-1.502.050-1
BRACRUZEIRO5-9uOuOOOOuOOuOOuPALMEIRAS7-7OOuuuuuOOuOOOu1.851.6542.8657.141-1
BRAFLAMENGO10-4uOuuuOuuOuuuuOINTERNACIONAL10-4OuuuOuuuuuuuOO1.502.0571.4328.572-0
CSAΠΕΝΙΑΡΟΛ-ESTUDIANTES L.P.3-3OOuuOu1.452.152-1
BRAGREMIO10-4OuOuuOuOuuuuuuFIGUEIRENSE8-6OuuuuuOuuOOOuO1.452.1564.2935.711-0
BRACORITIBA10-4uuuOuuuuuOOOuuBOTAFOGO11-3OuuOuuuuuuuuuO1.452.1575.0025.002-0
BRASANTOS9-5uuOuuuOuuOOOuuFLUMINENSE9-5uuuuOOuuuuOuOO1.601.9064.2935.710-1
BRACHAPECOENSE-SC9-5uuOuOuuuuuOOuOSAO PAULO7-7uuOOuOOuuOOOuu1.552.0057.1442.860-0
CSARIVER PLATE3-3uOuOuOLIBERTAD-1.601.902-0
BRASPORT RECIFE8-6OOuuuOuOuOuuuOGOIAS11-3uuuuOuuuOuuuuO1.452.1567.8632.140-1
AMEREAL SALT LAKE6-10uOuOOuOOuOuOOOOuCHIVAS USA8-8OuuuOuuuOOOuuOOO2.051.5043.7556.252-0
EULKRASNODAR2-3OuuOOVfL WOLFSBURG2-2OuuO1.851.6544.4455.56-
EULAALBORG5-1uOuuuuDINAMO KIEV-1.651.85-
EULBSC YOUNG BOYS3-3uuOOOuNAPOLI2-2OuuO1.801.7050.0050.00-
EULLILLE5-1uuuuuOEVERTON2-2OuuO1.601.9070.0030.00-
EULDINAMO MINSK-GUINGAMP2-3uOuOO1.552.00-
EULPAOK1-3uOOOFIORENTINA3-0uuu1.601.9057.1442.86-
EULRIJEKA-FEYENOORD2-1uuO1.751.75-
EULSLOVAN BRATISLAVA-SPARTA PRAHA-1.701.80-
EULSTANDARD LIEGE1-5OuOOOOSEVILLA1-3OOOu1.851.6520.0080.00-
EULSTEAUA BUCURESTI-RIO AVE2-2OuOu1.701.80-
EULTRABZONSPOR2-1uuOLOKEREN4-1uuuOu1.701.8075.0025.00-
EULPSV1-4OuOOOPANATHINAIKOS2-1uuO1.751.7537.5062.50-
EULVILLARREAL3-1uOuuFC ZURICH2-4OOuuOO1.901.6050.0050.00-
EULBOR. MONCHENGLADBACH3-1uOuuAPOLLON LIMASSOL0-3OOO2.051.5042.8657.14-
EULESTORIL0-3OOODINAMO MOSCOW2-3uOuOO1.601.9025.0075.00-
EULINTER1-3OuOOST ETIENNE3-2uOuOu1.651.8544.4455.56-
EULCLUB BRUGGE2-3uuOOOFC COPENHAGEN4-1uOuuu1.701.8060.0040.00-
EULDNEPR DNEPROPETROVSK-QARABAG-1.651.85-
EULFK PARTIZAN-BESIKTAS3-0uuu1.552.00-
EULRED BULL SALZBURG0-7OOOOOOONK DINAMO ZAGREB1-5OOOOuO2.151.457.6992.31-
EULCELTIC2-2OOuuFC ASTRA GIURGIU-1.701.80-
EULTORINO4-0uuuuHJK HELSINKI11-5OuuuuuuuOOuuOuOu1.751.7575.0025.00-
EULTOTTENHAM2-2OOuuASTERAS TRIPOLIS1-2OOu2.001.5542.8657.14-
CSA-BOCA JUNIORS4-2uOuuuO1.502.05-